Laatusormenjälki arktiselle luonnon raaka-aineelle (Arctic FingerPrint)

Hankkeen nimi
Laatusormenjälki arktiselle luonnon raaka-aineelle (Arctic FingerPrint)

Hankkeen päätoteuttaja

Luonnonvarakeskus

 

Yhteyshenkilö ja sähköposti

Susan Kunnas, susan.kunnas(at)luke.fi

 

Hankkeen muut toimijat

Arctic Warriors Oy ja Detria Oy

 

Linkit

https://www.luke.fi/fi/projektit/arctic-fingerprint

Hankkeen kuvausteksti

Lapin ylivoimatekijät, kuten raaka-aineen hygieeninen ja kemiallinen puhtaus, korkeat terveysvaikutteisten yhdisteiden ja aromiaineiden pitoisuudet ja laajat valtion maat luomukeruualueina mahdollistavat paljon. Viime vuosina Lapissa on syntynyt monia luonnontuote-, elintarvike- ja kosmetiikka-alan yrityksiä, jotka jalostavat raaka-ainetta tuotteiksi ja suuntaavat vahvasti kansainvälisille markkinoille. Lappilaisten tuotteiden vienti ulkomaille edellyttää kuitenkin koko alkutuotannon laadunhallintaketjun varmistamista.

 

Lapin superfoodeilla ei ole tarvetta lääkeaineen kaltaiselle laadunvarmistukselle, vaan tärkeitä viennin kannalta ovat mm. hygienia, turvallisuus ja terveellisyys, eli esimerkiksi terveysvaikutteisten ja bioaktiivisten yhdisteiden korkean pitoisuustason todentaminen raaka-aine-erässä. Laatutiedon saaminen raaka-aineen ja tuotteen kylkeen paikan päällä ketjun kriittisissä kohdissa sekä jäljitettävyys edistävät kannattavuutta, markkinointia ja vientiä merkittävästi. Laadunhallinnan tarkoituksena on varmistaa, todentaa ja dokumentoida raaka-aineen laatu koko raaka-ainetta jalostavalle ketjulle ja etenkin yrittäjälle itselleen. Asiakas määrittää raja-arvot ja puhtausasteen, jotka yrityksen tuottaman raaka-aineen ja tuotteen täytyy saavuttaa. Tämä vaatii alkutuotannolta paljon kustannuksia. Epävarmuutta raaka-aineen laatuun tuovat mm. sääolosuhteet, erilaiset sato- ja kasvukaudet sekä kerääjien työtapojen ja -menetelmien vaihteleva laatu. Lisäksi tarkat laboratorioanalyysit ja laatujärjestelmien kehittäminen maksavat paljon, koska ne on ostettava yrityksiin ulkopuolelta.

 

Tässä projektissa yrityksiin tuodaan uutta teknologiaa laadun mittaukseen ja laadun ohjausta sekä jäljitettävyyttä raaka-aineeseen pikalaatuanalysaattoreiden eli reaaliaikaisen laadunhallinnan avulla jo kasvien viljely- ja korjuuvaiheissa sekä yrityksessä kuivaus-, lajittelu-, varastointi- ja jalostusvaiheissa. Pikamittausteknologia auttaisi ohjaamaan raaka-ainevirtaa laadun perusteella ja takaisi jäljitettävyyden metsästä ja pellolta yrityksen kautta eteenpäin. Kustannussäästöjä tulisi niin logistiikassa kuin laboratorioanalyyseissa, sillä laatutasomittauksen voi tehdä yrityksen työntekijä itse ja tulos saadaan muutamissa sekunneissa ohjaamaan näyte-erän seuraavaa vaihetta. Lisäksi raaka-ainetta tai siitä tehtyä jalostetta voisi hinnoitella laadun, ei määrän mukaan.

 

Projektin päätavoitteena on määrittää lappilaiselle luonnonraaka-aineelle laatusormenjälki, joka käsittää viennin kannalta tärkeimmät laatuparametrit ja jolla pikamittauslaitteistot ohjataan mittaamaan laatutasoa ja ilmoittamaan poikkeamista muutamissa sekunneissa alkutuotantoketjun eri vaiheissa. Laatusormenjälki perustuu raaka-aineen käyttäjän määrittelemiin laatutekijöihin (esim. peruskoostumus, tiettyjen terveysvaikutteisten yhdisteiden pitoisuus, haitta-aineiden pitoisuus, jne.), jotka pystytään mittaamaan samasta näytteestä yhdellä kertaa.

 

Projektissa kartoitetaan kansainvälisten ostajien vaatimukset arktiselle raaka-aineelle sekä yrityksiin kerättävät raaka-aineet, joista kerätään edustava ja tilastollisesti pätevä näyteaineisto uusien sovelluksien testauksiin. Projektissa testataan lähi-infrapuna-spektroskopiaan (NIR/NIT) sekä Raman - spektroskopiaan perustuvan teknologian soveltuvuus Lapin viljely- ja erikoiskasvien sekä marjojen ja villiyrttien laadun määritykseen paikan päällä yrityksessä ja näin saadaan alkutuotantoketjun laadunhallinta ja jäljitettävyys haltuun. Projektissa rakennetaan raaka-aineketjun laatujärjestelmän perusta, kehitetään raaka-aineen käytön ohjausta ja jäljitettävyyttä. Yritykset määrittävät myös reaaliaikaisen laadunhallinnan ja raaka-aineen ohjausjärjestelmän vaikutukset tuotantoprosessiin yhdessä Luonnonvarakeskuksen kanssa.

 

Lisäksi projektissa kehitetään kemian alan yritysten hankkeeseen tuomille demolaitteistoille uusia sovelluksia ja käyttötapoja uusille raaka-aineille arktisen laadun todentamiseen. NIR/NIT – menetelmää on jo menestyksekkäästi käytetty viljapuolella teknisen laadun (kosteus, valkuainen, tärkkelys ja hehtolitrapaino) määrittämiseen. Nyt teknologiaa ja laadunohjausmallia pilotoidaan viljapuolelta Lappiin luonnontuotealalle. Teknisen laadun lisäksi tässä projektissa otetaan uutena asiana huomioon myös raaka-aineen turvallisuuteen liittyvät tekijät, kuten hometoksiinit, torjunta-ainejäämät, raskasmetallit sekä radioaktiiviset aineet, mutta myös tärkeimpien bioaktiivisten yhdisteiden pitoisuudet. Teknisen laadun, haitta-aineiden ja bioaktiivisten yhdisteiden määritykset on perinteisesti tehty laboratoriossa kemiallisilla menetelmillä, mutta tässä projektissa testataan yhdisteiden määritystä pikamittausmenetelmillä.

 

Hanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Hanke toimii 1.5.2017-30.4.2020 välisenä aikana.

Hankkeen toteutusalue/-alueet
Lappi

Rahoittaja(t) ja rahoitusohjelma
EAKR

Kustannusarvio (euroa)
453410 €

Hankkeen alkamisvuosi
2017

Hankkeen päättymisvuosi
2020

YHTEISTYÖSSÄ

 

MEIDÄT TAVOITAT › Juha / 040 5737 568 Toimisto / 050 3823 022 info@aitoluonto.fi