Luontoyrittäjän eettiset ohjeet

Luontoyrittäjän eettiset ohjeet
Hyväksytty Suomen luontoyrittäjyysverkosto ry.n vuosikokouksessa 12.4.2006

Eettisten ohjeiden tarkoitus

  • ilmaisevat alan yrittäjien ja yritysten perusarvot ja tukevat perusarvojen suuntaista toimintaa
  • tukevat alan yhteistyötä ja toimialan sisäistä valvontaa
  • antavat tietoa ja herättävät luottamusta asiakaskunnan suuntaan


Luonto ja vastuullisuus

Otan huomioon toimintani vaikutukset luontoon ja edistän luonnon säilymistä tuleville sukupolville. Etsin toiminnassani kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja. Toiminnassani otan huomioon kotimaisuuden, paikallisen kulttuurin sekä paikalliset ihmiset sekä heidän elinkeinomahdollisuutensa. Ymmärrän, että luontoon liittyy erilaisia arvoja ja oikeuksia, joihin pyrin sovittamaan oman toimintani.

Ammattimaisuus
Toimin luontoyrittäjänä ammattitaitoisesti noudattaen toiminnassani lakeja ja asetuksia sekä hyviä tapoja. Kunnioitan jokamiehenoikeuksia. Harjoitan yritystoimintaa vastuullisesti ja työhöni sitoutuen. Kannan vastuuta yritykseni ja sen työntekijöiden toimeentulosta huolehtimalla, että tehdystä työstä maksetaan asianmukainen korvaus.

Ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen
Ylläpidän ja kehitän ammatillisia tietojani ja taitojani mm. seuraamalla säännöllisesti alan julkaisutoimintaa sekä osallistumalla alan koulutuksiin ja järjestötoimintaan. Huolehdin myös työntekijöideni ammattitaidon kehittymisestä sekä omalta osaltani ammattitaidon siirtymisestä seuraaville sukupolville.

Luontoyrittäjien keskinäiset suhteet
Edistän luontoyrittäjien hyviä keskinäisiä suhteita ja yhteistyötä sekä liiketoiminnassa että sen ulkopuolella. Arvostan alan muiden ammattilaisten osaamista. Tuen toisia luontoyrittäjiä heidän työssään ja ammatillisessa kehittymisessä.

Suhde asiakkaisiin
Kuuntelen ja arvostan asiakkaitani ja asetan asiakaspalvelun keskeiselle sijalle toiminnassani kantaen kuitenkin ammattilaisena vastuuta siitä, ettei toiminnalla esimerkiksi turmella luontoa tai vaaranneta turvallisuutta.

Laatu ja turvallisuus
Pyrin tarjoamaan asiakkailleni laadukkaita ja turvallisia tuotteita tai palveluita. Huolehdin töistäni siten, että niille asetetut vaatimukset saavutetaan.

Alan arvostuksen edistäminen
Pidän toiminnallani yllä ja kohotan luontoyrittäjyyden arvoa elinkeinona sekä pyrin säilyttämään ammatin puhtaan ja luottamusta herättävän maineen.

Tiedottaminen ja mainonta
Toiminnastani tiedottaessa ja sitä mainostaessani menettelen asiallisesti ja totuudenmukaisesti enkä anna virheellistä kuvaa toimintani laadusta tai sisällöstä.

YHTEISTYÖSSÄ

 

MEIDÄT TAVOITAT › Juha / 040 5737 568 Toimisto / 050 3823 022 info@aitoluonto.fi