Halutessasi hankkeesi tiedot rekisteriimme, täytä 

» Hankerekisterilomake


Selaa hankkeita

Järjestä
Hankkeen toimintamuoto    
   
   
   
   
Hankkeen toteutusalue    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Rahoittajat ja rahoitusohjelma    
   
   
   
   
Kustannusarvio
0 - 7300010 €
Aloittamisvuosi
2012 - 2024
Päättymisvuosi
2016 - 2026

Löytyi: 162 kpl
#wildwonders
#wildwonders - hanke on kansainvälinen, kuuden eri leader-ryhmän yhteistyöhanke. Hankkeen tavoitteena on lisätä osaamista, vaihtaa tietoa, bench markata parhainta käytäntöjä ja ylipäänsä tutustua eri aluiden toimintatapoihin villiruoan hyödyntämiseen, brändäämiseen ja tuotekehitykseen liittyen.
63 Degrees North - Pohjoisen erikoiskasvit €uroiksi
63 Degrees North - Pohjoisen erikoiskasvit €uroiksi-hanke on yhteistyöhanke, joka aktivoi uusia yrittäjiä puutarhamarjojen viljelyyn, peltoviljelyn erikoiskasvituotantoon, luonnonmarjaliiketoimintaan sekä keruutuotealalle.
Alueellinen elintarvikelogistiikka -hanke
Hankkeessa on kartoitettu Sodankylän ja Kittilän elintarviketuottajat ja -ostajat sekä alueen logistiikkatoimijat. Tavoitteena on parantaa lappilaisen tuottajan ja ostajan kohtaamista ja käytännön logistiikan hoitamista maakunnan sisäisesti.
Arktinen biotalous
Arktinen biotalous -hankkeen avulla vahvistetaan ja monipuolistetaan Lapin biotaloustoimijoiden yhteistyötä toimiala- ja organisaatiorajat ylittävällä koordinaatiolla ja viestinnällä. Lisäksi hankkeessa laaditaan Suomen biotalousstrategiaa toteuttava Arktisen biotalouden kehittämisohjelma, jossa kuvataan konkreettisia toimia alalla vuoteen 2025 mennessä.
Arktinen mehiläistalous (ARM)
Hankkeessa kokeillaan ja kehitetään pesein lämmitystekniikkaa niin, että mehiläisten talviolosuhteet helpottuisivat ja ehkäisisi talvitappiota yhdyskunnassa sekä lisäisi keväistä lentoaktiivisuutta. Tämä lisäisi osaltaan sekä tuotettavan hunajan määrää että mehiläisten suorittaman pölytyksen tehokkuutta nostaen myös lentoalueen marjasatoja.
Arktinen nokkonen
Nokkosen perinteisen ja luonnonmukaisen viljelyn kehittäminen, yhteistyöverkoston kehittäminen, nokkosen hyödyntäminen porojen talviruokinnassa.
Arktinen älykäs metsäverkosto
Metsäverkosto tiivistää alan toimijoiden verkostomaista yhteistyötä ja se pyrkii edistämään metsien kestävän käyttöä. Metsäbiotaloutta tarkastellaan metsätalouden ohella luonnontuotealan ja luontomatkailun yritysten toimintaedellytysten edistämisen kautta.
Arktisten kasvien taiga: terveyttä luonnosta
Hankkeessa tutkitaan puolukan marjajauheen, puolukan siemenöljyn, puolukan puhdasaineiden sekä kaarnikan marjajauheen ja puhdasaineiden vaikutuksia lihavuuden kehittymiseen sekä siihen liittyvään matala-asteiseen tulehdukseen ja aineenvaihdunnallisiin muutoksiin kokeellisissa malleissa. Puolukan marjajauheen osalta syvennetään aiemmassa hankkeessamme saavutettuja positiivisia tutkimustuloksia.
Arvoaineita pohjoisen männystä ja marjoista
Hankkeessa tutkitaan sahateollisuuden ja marjanjalostusteollisuuden sivuvirtoja korkean jalostusasteen tuotteiden kehittämiseksi. Tavoitteena on tutkia mustikan ja puolukan perkuun ja mehunvalmistuksen ylijäämämateraalista sekä männyn sahausjätteestä eristettyjen luonnon arvoaineiden terveysvaikutuksia, erityisesti niiden antimikrobisia sekä tulehdusta lievittäviä vaikutuksia.
Arvoliike
ArvoLiike-hankkeessa keskitytään periurbaanin alueen elinkeinomahdollisuuksien laajentamiseen ja kehittämiseen hyödyntäen arvokkaita ja alihyödynnettyjä kasveja sekä uusia tuotantotapoja ja hyödyntämisväyliä.
Arvopilotti – kohti luonnon raaka-aineiden arvoketjujen pilotointia
Arvopilotti-hankkeen tavoitteena on luoda pohjaa luonnon raaka-aineiden arvoketjujen pilotointia varten. Hankkeessa kartoitetaan niitä luonnon raaka-aineita, joiden pohjalta on perusteltua lähteä kehittämään jo toimivien yritysten kasvua ja kehittää uutta luonnontuotealan liiketoimintaa Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalle.
Avaimet yrittäjyyteen - Sparrausta ja tukea muutostilanteisiin
Hankkeen tavoitteena on tukea Pohjois-Pohjanmaan maaseudun mikroyrityksiä, nuoria yrittäjiä ja maatilojen sivuelinkeinoja erityisesti muutostilanteissa. Hankkeessa sparrataan yrityksiä uudistumaan, kehittämään arjen ja hyvinvoinnin hallintaa sekä tunnistamaan tarvittavia tukipolkuja
Back to basic
Hankkeen sisältönä ja tavoitteena on edistää lasten ja nuorten luontosuhdetta, ympäristöherkkyyttä, luontoarvoja, -tietoutta ja -toimintaa.
BIO-OSAKE (Bioraaka-aineosaamisen keskus)
Bioraaka-aineosaamisen keskus (BIO-OSAKE) on biopohjaisten raaka-aineiden tuotanto- ja jalostamisosaamisen keskittymä Kanta-Hämeessä. BIO-OSAKE yhdistää bioraaka-aineketjuja muodostavat yritykset ja tarjoaa digitaalisia ratkaisuja tukemaan paikallisten yritysten verkostoitumista.
Bioaktiiviset yhdisteet osana tulevaisuuden biotaloutta
Hankkeessa tutkitaan erilaisista metsästä ja soilta saatavista kasvimateriaaleista ja hyödynnettävien biomassojen sivuvirroista peräisin olevien uutosten ja yhdisteiden bioaktiivisia ominaisuuksia. Erilaisia laboratoriomenetelmiä hyödyntäen antioksidatiivisia ja antimikrobisia ominaisuuksia mitataan puun eri osista, rahkasammalista, sienistä ja mikrobeista.
BioColour - Biovärit - Väripaletti biopohjaisille väriaineille ja pigmenteille
Hankkeen tarkoituksena on kehittää uusia menetelmiä luonnosta peräisin olevien väriaineiden tuotantoon ja niiden käyttöön erilaisissa sovelluksissa kuten esimerkiksi tekstiileissä.
CEForestry
Hankkeen tavoitteena on edistää metsäsivuvirtojen hyödyntämistä korkean lisäarvon tuotteissa.
Centre for Wildfood Safety
Hankkeen tarkoituksena on selvittää mahdollisuudet perustaa Mikkeliin kansainvälisen tason "Center for Wildfood Safety" -yksikkö yhteistoiminnan alustaksi villiruoan monipuolisen turvallisuuden kehittämiseksi.
ECODIVE - Metsien luonnontuotteet osana biotaloutta
ECODIVE lisää tietoa ja tietoisuutta ympäristötekijöistä, jotka säätelevät metsien luonnontuotteiden satoisuutta ja niiden sisältämien funktionaalisten yhdisteiden pitoisuuksia talousmetsissä koko niiden kiertoaikana.
Elinkeinoa ja liiketoimintaa ruokaketjussa – ELLI
Hankkeen päätavoitteena on vahvistaa koulutuksen avulla pohjoiskarjalaisen maidon, marjojen, kasvisten ja luonnontuotteiden ruokaketjun osaamista, yrittäjyyttä ja liiketoimintaa.
Elintarvikkeista ja luonnosta elinvoimaa Koillismaalle
Hankkeen tavoitteena on tehdä Kuusamo-Taivalkoski aluetta tunnetuksi sekä kotimaassa että ulkomailla vetovoimaisena ruokamatkailukohteena.
ELOT - Elintarvike- ja luonnontuotteiden teollisen tuotannon kehittäminen Keski-Karjalssa
ELOT-hanke mahdollistaa ammattilaisen asiantuntijatuen alan yrityksille. Hankkeessa edistetään keskikarjalaisten toimivien ja yrittäjyyttä suunnittelevien liiketoiminnan käynnistämistä, kehittämistä, kasvua ja kansainvälistymistä. Hankkeen tavoitteena on luonnontuotteiden ja elintarvikkeiden jalostusasteen nostaminen sekä näiden jatkojalostusklusterin luominen Pohjois-Karjalaan.
Erikoiskasvit. Uusia mahdollisuuksia kasvipohjaisten raaka-aineiden jatkojalostukselle ja viennille Keski-Pohjanmaalla
Hankkeessa tehdään markkinakatsaus erikoiskasvien globaalista markkinatilanteesta ja viennin potentiaalista sekä selvitetään erikoiskasvien viljelyn ja esikäsittelyn koneellistamismahdollisuuksia. Valituille kasviraaka-aineille optimoidaan tehoaineiden uutto- ja kuivausprosesseja sekä kehitetään laaduntodentamismenetelmiä. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä KPEDU hankkii Kokkolan elintarviketiloihin pilot-mittakaavan pakastekuivaimen, jolla yritykset pääsevät käytännössä testaamaan pakastekuivausta omilla raaka-aineillaan.
FORLEAP-Metsäbiomassan sivuvirroista uusia tuotteita
Projektissa luodaan pk-yritysten kanssa yhteistyössä tuotekehitykseen tarvittavia analyysiratkaisuja metsäbiomassasta saatavien yhdisteiden ja uutteiden bioaktiivisuuden kuten antioksidatiivisten ja antimikrobisten ominaisuuksien seulomiseen. Projektissa luodaan matalan kynnyksen tuotekehitysalusta pk-yrityksille, jonka avulla tutkimus voidaan jalkauttaa osaksi tuotekehitystä.
Fostering and Enabling AI, Data and Robotics Technologies for Supporting Human Workers in Harvesting Wild Food (FEROX)
Tekoäly-, data- ja robotiikkateknologiat ihmistyön tukena luonnontuotteiden talteenotossa
Future Bio-Arctic Design II (F.BAD II)
F.BAD II - projektissa tutkitaan luonnonmukaisia älytekstiilejä, joissa pohjoisen kasvien uutteet on lisätty tekstiilimateriaaleihin vihreän kemian menetelmillä. Lisäksi älytekstiilimateriaaleista valmistetaan yrityksissä ensimmäiset tuoteprototyypit.
Hurahdetaan herkkutatteihin
Herkkutateista yrittäjyyttä ja lisäansioita Pyhäjärviseudun asukkaille sekä uusia tuotemahdollisuuksia nykyisille yrityksille.
Hyvinvointia ja makuja Pirkanmaan metsistä
Keskeistä hankkeen toiminnassa on luonnontuotealan toimijoiden toimintamahdollisuuksien ja toiminnan tehokkuuden parantaminen lisäämällä tietoa ja toimijoiden keskinäistä tiedonvaihtoa. Hankkeen tilaisuuksia toteutetaan luokka ja maastokoulutuksina Pirkanmaalla sekä lisäksi verkossa. Hankkeessa järjestetään myös opintomatkoja kotimaahan ja ulkomaille.
Hyvinvointia Luonnosta 2015-2016
Hankkeen tavoitteena on lisätä tietoisuutta luonnontuotteiden terveellisyydestä ja käyttötavoista ja laajentaa tuotteita käyttävien määrää. Kohderyhminä olivat lapset, nuoret lapsiperheet ja nuoret aikuiset.
Hyvinvointia metsän elinkeinoista
Koulutustilaisuuksia metsän- ja luonnonhoidosta, luonnontuotteista, digitaalisista sovelluksista, metsien matkailukäytöstä ym. Nuorille järjestetään työelämä- ja yrityskursseja. Hankeessa pyritään tavoittamaan monitavoitteisia metsänomistajia.
Industry Nordic – kohti luonnontuotteiden teollisen mittakaavan valmistusmenetelmiä
Industry Nordic – hankkeen tavoitteena on edistää pohjoismaisen teollisen luonnontuoteliiketoiminnan kehittymistä sekä luoda pk-yrityksille ja uusille yrityksille edellytyksiä kehittää marjoista korkeamman jalostusasteen tuotteita.
Ingredients for Health
Esitutkimushankkeen tavoitteena on koota t&k-yhteistyöverkosto ja laatia hankesuunnitelma, missä edistetään valittujen pohjoismaisten kasviraaka-aineiden ja merilevän hyödyntämistä terveyttä edistävissä tuotteissa.
Innoherb - kihokista, lakasta ja kanervasta tulevaisuuden liiketoimintaa Pohjois-Satakuntaan
Hankkeen päätavoitteena on kehittää ja tutkia kihokin lisäksi myös muiden rahkasammalbiomassan korjuun jälkeisellä kasvualustalla luonnostaan viihtyvien suokasvien kasvatusta ja satoa rohdos- yrtti- tai kosmetiikkaraaka-aineeksi ja siten kestävästi hyödyntää rahkasammaleen kasvualustatuotannon turvemaita heti korjuun jälkeen.
Innovative Technologies and Concepts for Business Growth Based on Finnish Mushrooms (In-Mushroom)
IN-Mushroomissa kehitetään sienialan toimijaketjun kanssa markkinalähtöiset tuotekonseptit elintarvike- ja ravintolisäkäyttöjä varten. Projektissa tutkitaan eri uuttomenetelmien hyödynnettävyyttä polysakkaridien eristyksessä.
JUURET lähiruokahanke
Hankkeessa tutustutaan lähiruoan reittiin pellolta pöytään vieraillen maatiloilla, kasvattaen itse, keräten luonnosta, kokaten yhdessä maa- ja kotitalousnaisten kanssa sekä vieraillen yrityksissä ja maatalousoppilaitoksessa.
Kainuun luonnontuotealan kehittämishanke (KALKE)
Hankkeessa edistetään kainuulaisten tuotteiden jatkojalostusta ja kehitetään luonnontuote- ja matkailualan välistä yhteistyötä. Lisäksi paikallisten luonnontuotteiden tarjontaa kainuulaisissa ruokakaupoissa, ravintoloissa ja ammattikeittiöissä lisätään.
Kannattavat ilmastoviisaat metsä- ja luontotoimijat
Lisätään yhteistyötä luonnonvara-alan toimijoiden kesken ja suunnitellaan alalle uutta koulutustarjontaa. Turvemaille kestävää käyttöä luontoa kunnioittaen.
Kantama - kansainvälinen tapahtumamarkkinointi
Hankeen tavoitteena on välittää pienyrityksille tietoa, miten yritykset voivat yhdessä harjoittaa tapahtumamyyntiä koti- ja ulkomailla. Hanke tukee yritysten kansainvälistymistä ja kasvua.
Kantri & Co. - Yhteistyöllä valmiuksia ja kasvua elintarvike- ja luontoaloille
Kantri & Co. –hanke lisää maaseutu-, luonto- ja luonnontuotealan sekä elintarvikealan yrittäjien ja yrittäjiksi aikovien menestymisedellytyksiä osaamista ja yhteistyötä kehittämällä. Toimenpiteitä ovat koulutus, valmennus, työpajat, opintomatkat ja yrityskohtainen ohjaus sekä Impilinna toimintaympäristön kehittäminen yrittäjyyden alustaksi.
KANTRI-INNO - Osaamisen lisääntymisestä kasvua maaseutuelinkeinoihin
KANTRI-INNO - Osaamisen lisääntymisestä kasvua maaseutuelinkeinoihin -hanke järjestää lyhytkestoista täydennyskoulutusta kainuulaisille maaseutuyrittäjille ja metsänomistajille ajalla 2016 - 2018.
Kantri-Sampo - Luonnosta ja elintarvikealalta hyvinvointia ja palveluita Kainuuseen
Kantri-Sampo -hanke tarjoaa Kainuulaisille maaseutu-, luonto- ja luonnontuotealan, hoitoalan sekä elintarvike- ja elintarvikkeiden jatkojalostusalan yrittäjille, yrittäjiksi aikoville ja luonnonvara-alan opiskelijoille valmennuksia, lyhytkoulutuksia, työpajoja ja opintomatkoja. Kohderyhmää ovat myös alan kehittäjäverkostot ja toimijaorganisaatiot. Hankkeen tavoitteena on parantaa yrittäjien menestymisedellytyksiä heidän osaamistaan kehittämällä, sekä lisätä yhteistyötä ja yrittäjyysvalmiuksia kohderyhmien parissa.
KantriKestävä
Hankkeen tavoitteena on tukea ruokaketjuun ja luontoon liittyvää liiketoimintaa tukemalla yrittäjää uuden liiketoiminnan synnyssä, kasvussa ja kehityksessä. Tavoitteessa yhdistyy eettisyys, kestävyys ja yhteistyö, jota tehdään yli toimialarajojen.
KantriVoima -Osaamisen lisääntymisestä kasvua maaseutuelinkeinoihin
Hankkeessa järjestetään lyhytkestoista täydennyskoulutusta kainuulaisille maaseutuyrittäjille ja metsänomistajille seitsemän eri teeman alla. Hankkeen koulutukset ovat maksuttomia. Kainuun ammattiopisto / luonnonvara-ala
Kaskadimalli turvemaiden heikkotuottoisten hieskoivikoiden tehokkaampaan hyödyntämiseen
Tehostetaan turvemaiden heikkotuottoisten hieskoivikoiden metsätaloudellista tulosta viljelemällä koivunkantosientä ja pakurikääpää.
Kasvavaa liiketoimintaa luonnontuotteista
Hankkeen päätavoitteena on edistää luonnontuotealan kasvua, kehitystä ja verkostoitumista yli toimialarajojen, monipuolistaa metsäalan yritysten liiketoimintaa sekä edistää metsänomistajien uusia ansaintamahdollisuuksia.
Kasvi+ (Kasviperäisten luonnon raaka-aineiden eristys ja käyttö uusissa tuotteissa: rikastaminen, vaikuttavuustutkimukset ja laatuanalytiikka)
Kasvi+ -hankkeen tavoitteena on löytää ja analysoida uusia, aktiivisia, kasviperäisiä raaka-aineita kosmetiikka- ja elintarvikeyritysten tarpeisiin sekä nostaa raaka-aineiden jalostusastetta.
KASVUUN – Kestävää kasvua maaseudulle
KASVUUN – hanke parantaa maaseudun elinvoimaa yrittäjyyttä vahvistamalla sekä tukee yritysten kilpailukykyä ja kasvua. Hanke uudistaa ja monipuolistaa maaseudun yritystoimintaa ja vahvistaa yritysten ja alan yhteistyökulttuuria sekä luo uusia verkostoja ja kumppanuuksia.
Keruupilotti 2018
Keruupilotti testaa käytännössä luonnontuotteiden keruuverkostomallia, joka on suunniteltu Kolarin kunnan Valoisten kesäöiden -hankkeessa.
Kiertotaloudesta lisää kilpailukykyä elintarvikevientiin (KIKE)
KIKE-hanke opastaa elintarvikealan yrityksiä kehittämään ilmastoystävällisiä tuotteita ja edistämään niiden avulla kansainvälistä kauppaa.
Kihokin viljelyä lääkekasviksi Pohjois-Satakunnan heikkotuottoisilla ja/tai turvetuotannon jälkeisillä turvemailla
Kihokin viljelyä selvitetään perustamalla pienet viljelykoealat rahkasammaleen kasvualustatuotannon turvemaan kohteelle Parkanoon. Testataan kihokin kasvullista lisäämistä ja vaikuttavien (lääke) aineiden analysointia Parkanon Lukessa yhteistyössä TAMK:n kanssa.
Kiihdyttämö -konseptin toteutettavuus
Kiihdyttämö - Arktinen luonnontuotekeskus, jonka tavoitteena on tukea luonnontuotealalla toimivien yritysten kehittymistä, kasvua ja kansainvälistymistä.
Kiina-yhteistyöhön perustavan metsäbiotalouden kehittäminen Pohjois-Karjalassa (KIBIO)
Viime aikoina kiinalaisten kasvavana kiinnostuksen kohteena Pohjois-Karjalassa ovat olleet mm. biopohjaisten tekstiilien raakaaineet, biopolttoaineet ja matkailu. Tämä hanke pyrkii edelleen kehittämään metsäbiotaloutta Pohjois-Karjalassa kehittämällä metsäbiotalouden arvoketjuja ja lisäämällä, kehittämällä ja monipuolistamalla Pohjois-Karjalan metsäbiotaloussektoria ja sen kapasiteettia vastata Kiinan kasvavaan kiinnostukseen metsäbiotaloutta kohtaan.
Kymenlaakson elintarvikesektorin kestävä kehitysloikka (KEKE)
Luonnontuotteiden arvoverkoston rakentaminen ja tutkimus: Tavoitteena metsien monikäytön lisääminen ja luonnontuotteiden arvoverkoston rakentaminen. Luonnontuotteita koskeva tuotekehitys.
Laatusormenjälki arktiselle luonnon raaka-aineelle (Arctic FingerPrint)
Hankkeessa määritetään jokaiselle valitulle luonnon raaka-aineelle oma laatusormenjälki eli viennin näkökulmasta tärkeimmät laatukriteerit, joiden mittaamista testataan yrityksissä pikamittausteknologian avulla. Tarkoituksena on, että kalliit laboratorioanalyysit saadaan minimiin, ja laatutasoa voi yrittäjä itse seurata jo kasvien viljely- ja korjuuvaiheissa sekä ohjata raaka-ainetta laadun perusteella kuivaus-, lajittelu-, varastointi- ja jalostusvaiheissa.
Lappi Luxus - palveluja ja tuotteita lappilaiseen hyvinvointimatkailuun
Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa, että luonnontuote-, hyvinvointi- ja matkailualan yritykset löytävät paremmin toisensa. Syntyneen verkoston ja yhteisen tuotekehityksen avulla vahvistetaan yritysten liiketoimintaa sekä lappilaisen matkailun ympärivuotista vetovoimaa.
Lappilaisia makuelämyksiä matkailijalle - lähiruokaa lautaselle
Hankkeen tavoitteena on lisätä lappilaisen lähiruoan käyttöä matkailupalveluissa. Hankkeessa selvitetään mitä lisäarvoa lähiruoka tuottaa matkailulle, kiinnitteän huomiota mm. alueen omaan ruokakulttuuriin, suomalaiseen puhtaaseen ruokaan ja ruokailumatkailun trendeihin.
Lisää Luomua Lappiin
Lisää Luomua Lappiin -tiedonvälityshanke edistää luomualan kehitystä ja kasvua peltokasviviljelyssä, kotieläin- ja puutarhatuotannossa sekä keruutuotannossa. Hankkeen tavoitteena on lisätä tietoisuutta luomutuotannosta sekä rakentaa uusia toimintamalleja. Hankkeen kohderyhmänä ovat luomualalla toimivat sekä luomutuotantoa harkitsevat ja muut asiasta kiinnostuneet.
Lounais-Suomen metsäekosysteemipalvelut
Hanke lisää ihmisten tietoisuutta metsäekosysteemipalveluista ja kannustaa niiden käyttöön. Hanke pyrkii lisäämään metsänomistajien ja yritysten ekosysteemipalveluiden tuottamisesta saamia tuloja.
LUMONI - Luontoalan vastuullinen moniosaaja
Hankkeessa pilotoidaan luontoalan koulutussisältöjä sekä kehitetään vastuullisuus- ja turvallisuusosaamista
Luomu lentoon Kaakkois-Suomessa
Hankkeessa selvitettiin luomun käytön nykytilaa, keskeisimpiä kehittämistarpeita ja tarvittavia toimenpiteitä luomun nostamiseksi lentoon Kaakkois-Suomessa.
Luomua ja luonnontuotteita metsävaratietoihin (LULUME)
Hankkeen tavoitteena on parantaa luonnontuotesektorin liiketoimintaa ja tehdä sekä keruu- että tuotanto ammattimaisemmaksi lisäämällä metsänomistajien tietoisuutta metsiensä tuottamista luonnontuotteista ja edistämällä niiden saamista markkinoille.
Luomua metsäluonnosta
Luomua metsäluonnosta – LuMe on valtakunnallinen viestintähanke, jonka tavoitteena viestinnän keinoin pyrkiä kasvattamaan luomukeruualueiden määrää. Hankkeessa tuotetaan viestintämateriaalia, toteutetaan monikanavainen viestintäkampanja, järjestetään aluetilaisuuksia ja täsmä viestintää kohderyhmille.
Luomukeruualueilta euroja Päijät-Hämeessä
Hankkeessa selvitetään metsäisten keruutuotteiden hyödyntämisen ja luomukeruualueiden perustamisen mahdollisuuksia Päijät-Hämeessä
Luomumetsistä moneksi
Luomumetsistä moneksi on luomukeruualueiden sertifiointia ja metsien monikäyttöä edistävä tiedotushanke.
Luomusertifioinnilla lisäarvoa selvitys
Luomusertifioinnilla lisäarvoa selvityksen päätavoite on laajojen yhtenäisten luomukeruualueiden perustamisedellytysten parantaminen pohjoisen Suomen ulkopuolelle. Työskentelyssä painotetaan keskisen ja eteläisen Suomen olosuhteisiin sopivien uusien toimintamallien rakentumista.
Luonnon raaka-aineet kosmetiikkateollisuudessa (Lukos)
Hankkeen tavoitteena on selvittää kosmetiikkayritysten kiinnostusta elintarviketeollisuuden sivuvirtojen käyttöön sekä selvittää, miten niitä pitäisi prosessoida kosmetiikan raaka-aineiksi.
Luonnonantimilla rahoiksi
Hankkeessa nuorille opetetaan käytännössä, kuinka rahanarvoisia luonnonantimia etsitään, kerätään ja jälleenmyydään. Hankkeessa keskitytään pääasiassa kaupalliseen kalastukseen vapavälinein, sekä kaupalliseen sienestykseen ja -marjastukseen.
Luonnoneväistä elinvoimaa Etelä-Savoon
Hankkeen aikana toteutetaan pienimuotoinen tuotantolinja, joka sisältää luonnontuotteiden kuivaamon ja pakkauslinjaston. Toinen osakokonaisuus on oppimisympäristön luominen, jossa pääpaino on luonnontuotteiden kuivaamiseen liittyvällä tietotaidolla ja elintarvikkeiden tuotantoketjun osaamisella.
LuonnonILO
Alakoululaisille, nuorille ja ikäihmisille annetaan tietoa luonnonantimista ja niiden käytöstä ravinnoksi (villiyrtit, marjat ja sienet) erilaisten kurssien ja retkien keinoin. Lisäksi annetaan tietoa vieraslajeista ja niiden hävittämisestä.
Luonnonmarjat biotaloudessa
Hankkeessa uudistetaan marjasatojen seurannan koealaverkosto.
Luonnonmarjat talteen säädataa hyödyntäen
Hankkeessa yhdistetään Ilmatieteen laitoksen sääaineistot sekä Luonnonvarakeskuksen marjasatoseuranta-aineisto ja mallinnetaan säätekijöiden vaikutuksia luonnonmarjojen sadonmuodostukseen. Hankkeen keskeinen tuotos on menetelmä, jonka avulla voidaan tehdä kasvukausittain luonnonmarjojen satoennusteita joiden alueellinen/paikallinen tarkkuus on parhaimmillaan Ilmatieteen laitoksen hila-aineistoa vastaava (jopa 1 x 1 km) ja jolla voidaan visualisoida satoennusteet karttapintoina.
Luonnontuote- ja puutarha-alan kehittäminen Pohjois-Karjalassa -esiselvityshanke
Hankkeen tavoitteena on selvittää luonnontuote- ja puutarha-alan yritysten liiketoimintapotentiaalin kannalta keskeisimmät kehittämis- ja koulutustarpeet Pohjois-Karjalassa sekä kartoittaa toimijoiden tarve yhdessä kehittää luonnontuote- ja puutarha-alaa eteenpäin.
Luonnontuotealan Kasvukoordinaattori
Hanke on Kolarin kunnan hallinnoima, Enontekiön, Kittilän, Muonion ja Pellon kanssa yhdessä suunniteltu kehittämishanke, jonka tarkoituksena on luoda Länsi-Lappiin elinvoimainen luonnontuotealan osaamiskeskittymä.
Luonnontuotealan rajat rikkova liiketoimintaekosysteemi (LUTU)
Luonnontuotealan rajat rikkova liiketoimintaekosysteemi -hankkeessa parannetaan liiketoimintaverkostojen kasvun ja kansainvälisen toiminnan valmiuksia ja edellytyksiä luonnontuotteisiin pohjautuvassa liiketoiminnassa. Hankkeen osatavoitteet ovat: (1) luonnontuotealan liiketoimintaekosysteemin rakenteen ja osaamistason parantaminen ja toimijoiden yhteistyön tehostaminen, (2) yritysten verkostotoiminnan kyvykkyyksien parantaminen; erityisesti verkostojen tunnistaminen ja hyödyntäminen ja (3) tarjota tietoa päättäjille ja viranomaisille luonnontuotealan tarpeista liittyen liiketoimintaekosysteemin kehittämiseen.
Luonnontuotealan uuselintarvikekysymykset
Maa- ja metsätalousministeriön rahoituksella Lapin AMKissa selvitettiin yritystoiminnassa käytetyimpien luonnonkasvien käyttöhistoriaa ennen vuotta 1997.
Luonnontuotealan yhteistyöverkostot Kainuussa -esiselvityshanke
Hankkeen tavoitteena on kartoittaa Kainuussa toimivien luonnontuotealan yritysten kehittämistarpeet ja laatia kartoituksen tuloksien perusteella Marjamasterplan. Lisäksi hankkeessa pyritään aktivoimaan alan yrityksiä kehitystoimintaan ja tehdään toteutettavuusselvitys alan yritysten yritysryhmähankkeesta.
Luonnontuotteet ja luontopalvelut kasvuun Pohjois-Pohjoismaalla – LuoPPo
Keskeistä hankkeen toiminnassa on luonnontuotealan ja luontopalvelujen toimijoiden toimintamahdollisuuksien ja toiminnan tehokkuuden lisääminen lisäämällä tietoa ja paikallisten toimijoiden keskinäistä tiedonvaihtoa.
Luonnontuotteet monipuolistuvissa arvoverkoissa (LUMOA) – luonnontuotealan koordinaatiohanke
Luonnontuotealan valtakunnallinen koordinaatiohanke (LUMOA) tukee alan kehittämistyötä jakamalla hanketoteuttajille tietoa ja hyviä käytänteitä sekä auttamalla löytämään yhteistyökumppaneita. LUMOA aktivoi alan kehittämistyötä, nostaa esille uusia hanketarpeita, tukee alan innovaatiotoimintaa ja välittää hankkeiden tuloksia alan toimijoille ja sidosryhmille.
Luonnontuotteet- kehittämishanke
Luonnontuotealan (villiyritit, metsämarjat ja sienet) kehittäminen keruuseen, tuotteiden käsittelyyn ja jatkojalostukseen sekä metsänistutus- ja taimikonhoitokoulutukset nuorille. Hankkeessa työllistetään nuoria luonnontuotealalle työpalvelun kautta tai he voivat toimia 4H-yrittäjinä.
Luonnontuotteiden hankintaketjut kuntoon
Luonnontuotteiden hankintaketjut kuntoon -hankkeen tavoitteena on viedä luonnontuotealaa eteenpäin Keski-Suomessa, edistää alan kasvua ja kehitystä sekä tuoda uusia toimintatapoja ja mahdollisuuksia alan toimintaan maakunnassa.
Luonnontuotteiden laadun ja turvallisuuden kehittäminen (Palko)
Palko –hankkeessa kehitetään luonnontuotteiden turvallisuuteen ja laatuun liittyvää osaamista, jossa tärkeässä osassa on luonnontuotealalle soveltuvan erityisanalytiikan pystyttäminen ja tarjoaminen alan yrityksille.
Luonnontuotteiden saatavuuden varmistaminen ja yhteistyömuodot -selvitys (LT-RASA)
Luonnontuoteraaka-aineiden saatavuuden parantamiseksi työn aikana tarkennetaan jalostavien yritysten raaka-ainetarpeita, selvitetään alueellisia talteenottoverkostoja ja varastointitiloja sekä luodaan toimijoiden yhteistyötä raaka-aineiden vastaanottoon, varastointiin ja jakeluun. Aiheita käsitellään alan toimijoiden kanssa työpajoissa ja seminaareissa.
Luonnontuotteiden vientivalmiuksien ja matkailukytkennän kehittäminen
Hankkeen tavoitteena on edistää yritysten vientivalmiuksia valmistamalla menekinedistämisaineistoa, kehittämällä viestintää ja kytkemällä luonnontuotteet matkailun kehittämiseen.
Luonnontuotteista kasvua Kaakkois-Suomeen
Hankkeessa selvitetään mahdollisuuksia rakentaa luonnontuotealan ammattimaista ja koordinoitua keruu- ja jakeluverkostoa Kaakkois-Suomeen. Hankkeessa selvitetään erityisesti nuorten mahdollisuuksia työllistyä luonnontuotealalle.
Luonnontuotteista uutta liiketoimintaa (LUMO-INKA)
LUMO-INKA hankkeen tavoitteena on kasvun edellytysten luominen uusien liiketoimintamallien avulla ja löytää uusia tuotteistettavia raaka-aineita. Projektin tuloksena on luoda Suomen olosuhteisiin sopivia uusia raaka-aine- ja kohdemarkkinalähtöisiä tuotanto- ja liiketoimintamalleja, joista voi muodostua merkittävä tulonlähde sekä metsänomistajille että raaka-aineita jatkojalostaville yrityksille.
Luonnonvaratuotannon kehittämisselvitys
Luoda toimintamalli keruutuotteiden talteenotosta Koillismaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla. Yhteistyön lisääminen, eli saada yrittäjät, jalostajat ja kerääjät kohtamaan, luonnonvaratuotannon ja tuotteiden jatkojalostuksen lisäämiseksi ja kehittämiseksi.
Luonnonyrteistä bisnestä
Luonnonyrteistä bisnestä -hankkeen tavoitteena on lisätä luonnonyrttialan luomia mahdollisuuksia elintarvike-, ruoka-, matkailu- ja hyvinvointialan keskuudessa Kanta- ja Päijät-Hämeessä.
Luonnonyrteistä lautaselle
Luonnonyrteistä lautaselle -hankkeen tavoitteena on lisätä luonnonyrttialan tunnettuutta ja käyttömahdollisuuksia elintarvike-, ruoka- ja matkailualan keskuudessa Leader PoKon toimialueella.
Luonnosta Käsin
Hankkeen tavoitteena on järjestää lapsille ja nuorille monipuolisesti toiminnallisia ja opettavaisia kerhoja, leirejä ja kursseja, joissa nivotaan yhteen hankkeen tärkeät teemat: lähiruoka, kierrätys sekä luonnosta ja eläimistä saatava hyvinvointi. Muhos, Utajärvi ja Tyrnävä kuuluvat hankealueeseen.
Luonnosta lautaselle LUOLA -koulutushanke
Hankkeen tavoitteena on poimijaorganisaation toiminnan tehostaminen sekä luonnontuotealalla toimivien yritysten kilpailukyvyn parantaminen ja uuden yrittäjyyden synnyttäminen. Hankkeen toiminnan avulla pyritään luomaan näkyvyyttä ja positiivista nostetta luonnontuotealalle Keski-Suomessa.
Luonnosta liiketoiminnaksi (LuoLi)
Tavoitteena on parantaa pientä luonnontuotealan yritystoimintaa harjoittavien yritysten edellytyksiä kehittää toimintansa tuottavaksi liiketoiminnaksi sekä parantaa luonnontuotealan kehittymisen edellytyksiä toimijoiden välistä rajapintayhteistyötä lisäämällä.
Luonnosta tuotteeksi
Luonnosta tuotteeksi -hankkeen avulla pyritään vahvistamaan luonnontuotealan kasvua Keski-Suomessa sekä edistämään luonnontuotealan kehitystä ja verkostoitumista.
Luonnosta turvaa
Luonnosta turvaa -hankkeella kannustetaan kotitarveviljelyyn, luonnontuotteiden keräämiseen ja kotivara-ajatteluun. Hankkeen aikana kehitetään ja toteutetaan toimintaa, jolla lisätään yhteisöllisyyttä ja kannustetaan ihmisiä mukaan hyödyntämään luonnontuotteita.
Luonto- ja luonnontuotepainotteinen kansainvälinen leirikoulu (LuoPaLe)
Hankkeessa selvitetään luonto- ja luonnontuotepainotteisen leirikoulun perustamisen mahdollisuuksia Kainuussa. Hankkeessa kartoitetaan alueen matkailu- ja kulttuuripalveluja tuottavat yritykset, luonnontuotealan yritykset ja niiden mahdollisuudet leirikoulupalvelujen tuottamiseen, luodaan yritysten väliset verkostot sekä selvitetään ulkomaalaisten ja kotimaisten opettajien toiveet leirikoulun sisällössä.
Luontolähtöisten palvelujen kehittämishanke (LuoPaKe)
LuoPaKe tähtää maaseudun elinvoiman kasvattamiseen tarjoamalla yrityksille tai yrittäjyyden alussa oleville mahdollisuuksia saada lisää tietoa erityisesti luontoon liittyvän tiedon hyödyntämisessä sekä kasvattaa osaamista liiketoiminnan kehittämisessä ja laajentamisessa verkostotoimintaa hyödyntäen.
Luontonuoret
Hankkeen tavoitteena on kouluttaa 50 nuorta luontoyrittäjiksi, joista 20 odotetaan perustavan oman 4H-yrityksen.
LuoPro – Luonnontuotteet, probiootit ja kosmetiikan aktiivisuus Arktisessa Biolaaksossa
LuoPro -hankkeessa kehitetään tutkimusmenetelmiä luonnonkosmetiikka- ja probioottivalmisteiden vaikuttavuuden todentamiseen.
LuotuKasvuun
Hankkeella tuetaan luonnontuoteyrittäjyyttä Pohjois-Pohjanmaalla ja tehdään alaa näkyväksi. Hankkeessa kootaan erityisesti aloittavia yrittäjiä yhteisöiksi, verkostoidutaan, järjestetään yrittäjyysosaamiseen liittyviä työpajoja ja opintomatkoja sekä luonnontuote-markkinatapahtumia ja popup-myyntiä.
Lähde luomun matkaan! – Luomun lisäarvon hyödyntäminen Etelä-Savon matkailuyritysten liiketoiminnassa
Hankkeen keskeisenä ajatuksena on tuoda luomu globaalien matkailun kehitystrendien sisään eteläsavolaisista lähtökohdista käsin.
Lähiruokaa asiakkaille uusilla tavoilla
Lapin ammattikorkeakoulu toteuttaa lappilaisiin lähiruoan tuottajiin ja jalostajiin kohdentuvan hankkeen. Tavoitteena on lisätä pienyrittäjien työssä jaksamista, hyvinvointia ja osaamista sekä tukea yritystoiminnan toteuttamista poikkeustilanteessa.
Lähiruokaa, luomua ja luonnontuotteita - Ruokasektorin koordinaatiohanke
Hanke tukee ja tehostaa alueilla tapahtuvaa kehittämistyötä lähiruoka-, luomu- ja luonnontuotealan sektoreilla. Samalla se täydentää em. mainittuihin teemoihin liittyvien valtakunnallisten Lähiruokaohjelman ja Luomuohjelman sekä Luonnontuotealan toimintaohjelman linjausten toteuttamista.
Mahdollisuuksia jatkojalostukseen
Hankkeella edesautetaan elintarvikealan kasvua Pohjois-Karjalassa ja tuetaan yrittäjiä jatkojalostustoiminnan aloittamisessa tai laajentamisessa.
Mahla - koivun eliksiiristä lisäarvoa maaseudulle
Hankkeessa luodaan Hämeen alueelle koivusta saatavien luonnontuotteiden, erityisesti mahlan ympärille, tuottajien ja jalostajien verkosto sekä sitä kautta uusia liiketoimintamahdollisuuksia maaseudulle.
Mahlaa metsästä markkinoille
Hankkeen tarkoituksena on vahvistaa maakuntamme maaseutukuntien yritysten elinvoimaisuutta selvittämällä kausiluontoisen tuotteen, mahlan, arvoketjua ja sen toimivuutta.
Maistuvaa meiltä ja muualta – kohti kulttuuripääkaupunki Oulu2026 -vuotta!
Hankkeen tarkoituksena on: - kehittää Pohjois-Pohjanmaan ruokaketjun kansainvälistymistä - vastata kulttuuripääkaupunkivuoden odotuksiin - hyödyntää kulttuuripääkaupunkivuoden tuomat mahdollisuudet.
Makuja maakunnan metsistä
Hanke edistää metsistä kerättävien luonnontuotteiden käyttöä, korjuuta ja logistiikkaa Etelä-Pohjanmaan alueella. Hanke tekee myös kansainvälistä yhteistyötä virolaisten alan toimijoiden kanssa.
MARJAKOPTERI - Miehittämättömät ilma-alukset marjasatoseurannassa, esiselvitys
Hankkeessa selvitetään miehittämättömien ilma-alusten (UAV) mahdollisuuksia luonnonmarjasatojen seurannassa.
Marjoilla maailmalle
Hankkeella vahvistetaan Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan asemaa luonnonmarjojen liiketoiminnan valtakunnallisena keskuksena.
MELLI - Metsistä ja luonnontuotteista liiketoimintaa
MELLI eli Metsistä ja luonnontuotteista liiketoimintaa -hankkeen päätavoitteena on edistää luonnontuotealan osaamista Pohjois-Savossa sekä kehittää luonnontuotealan liiketoimintaa osana kokonaiskestävää ja kannattavaa metsätaloutta. Hankkeessa kehitetään edelleen alueellista ja ylimaakunnallista yhteistyötä luonnontuotealalla sekä luodaan mahdollisuuksia metsien monikäytölle.
Metsäbiotalous kasvuun
Ilmastokestävä metsätalous, metsien hyvinvointivaikutukset, luonnontuotteiden keruu, puurakentaminen.
Metsästä monituotebisnestä
Hankkeen tarkoituksena on aktivoida metsänomistajia, luonnontuotteiden kerääjiä ja luonnontuoteyrittäjiä hakemaan lisää uusia mahdollisuuksia jokamiehen oikeuksien ulkopuolella olevista luonnontuotteista ja toimimaan aktiivisesti luonnontuote- ja luontopalveluyritysten raaka-aineketjujen ja luontokohteiden järjestämiseksi sekä luomukeruualueiden toteuttamiseksi.
Mikroaaltojen ja kryokonsentraation hyödynnettävyys teollisissa prosesseissa (KryoMikro)
Hankkeessa tutkitaan kahden Suomen prosessiteollisuudessa hyödyntämättömän tekniikan, kryokonsentraation ja mikroaaltokäsittelyn, soveltuvuutta elintarvikkeiden ja luonnontuotteiden prosessointiin, sekä nestemäisten jätteiden käsittelyyn.
MITY-Lab - Koulutuksella ja konsultoinnilla terveysteknologia, mittaustekniikan validointi ja IoT palvelujen ja tuotteiden laatu- ja osaamistase nousuun mikro- ja pk-yrityksissä
Hankkeen avulla koulutetaan mm. luonnontuotealan mikro- ja pk-yrityksiin laadunhallintaosaamista ja parannetaan osaamista kierotaulouden prosesseihin liittyen.
MoreNPBiz. More Natural Product Business by Enhanced Quality and Energy Efficiency of Drying
Hankkeen tavoitteena on parantaa luonnontuoteyritysten kilpailukykyä. Hankkeessa kehitetään energiatehokkaita kuivausmenetelmiä ja luodaan yrityksille sopivia laaduntodentamismenetelmiä.
Muonion luonnontuotealan kehittäminen: Metsästä yrittäjyyteen -selvityshanke
Muonion luonnontuotealan kehittäminen Metsästä yrittäjyyteen -selvityshankeen tavoitteena on tehdä esiselvitys Tunturi-Lapin luonnontuotealan edistämisen kehittämiskokonaisuutta varten. Hankkeessa kerätään tietoa millaisilla kehittämistoimenpiteillä ja toimintaympäristön kehittämisellä luonnontuotealan yrittäjyyttä ja liiketoiminnan kasvua alueella voisi tukea.
Mushroom road - Sienitie
Hankkeessa opastetaan luonnon raaka-aineista erityisesti sienien poimintaa ja käyttöä Pohjois - Satakunnan alueella.
Natural Future of Cosmetics - Irish-Finnish collaboration project
Hankkeessa parannetaan luonnontuotealan yritysten alaan liittyvää tietämystä ja mahdollisuuksia toiminnan kehittämiseen koulutusten, vierailujen ja osaamisen siirron avulla, sekä lisätään luonnontuotteiden vaikuttavuutta osoittavien analyysipalvelujen saatavuutta Suomessa.
NatureBizz - Business and Wellness from Green Economy Growth
Itämeren alueen koulutushanke, jossa tunnistetaan vihreän yrittäjyyden ja liiketoiminnan osaamistarpeet sekä luodaan ja pilotoidaan aihealueen opetussuunnitelma.
Nuorten Luonto
Nuorten Luonto -kehittämishankkeen tarkoitus on lisätä salolaisten 6-28 -vuotiaiden lasten ja nuorten ympäristövastuullisuutta, luoda ja parantaa heidän luontosuhdettaan ja edesauttaa nuorten työllistymistä luonnonvara-alalle.
OpenForData - Avoimen metsä- ja luontotiedon läpimurto - tietomassasta tuotteiksi ja tehokkaan toiminnan työvälineeksi
OpenForDatan päämääränä on läpimurto avoimen metsä- ja luontotiedon jatkojalostuksessa, käyttöönotossa ja hyödyntämisessä. Tietoa tullaan hyödyntämään laajasti metsiin perustuvassa biotalouden liiketoiminnassa, myös uusilla osa-alueilla, kuten luonnontuotealalla ja luontomatkailussa.
Oulun Seudun BiotalousLeader -kiertue
Oulun Seudun BiotalousLeader -kiertue välittää tietoa biotaloudesta alueen yrityksille ja asukkaille eritavoin, järjestää tilaisuuksia ja nostaa hyviä esimerkkejä. Biotalous tarkoittaa taloutta, joka käyttää uusiutuvia luonnonvaroja ravinnon, energian, tuotteiden ja palvelujen tuottamiseen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.
Pakuri ja metsien erikoissienet – nimisuojan turvin vientiin
Pakuri ja Tikkatee ovat olleet tunnettuja lääkinnällisiä sieniä Suomessa jo satoja vuosia. Hanke valmistelee Pakurille ja Tikkateelle EU:n nimisuojaa, suojattua alkuperänimitystä (SAN).
PATE – Pakkaskonsentrointilaitteiden kehitys teollisiin elintarvikeprosesseihin sekä ympäristösovelluksiin
Hankkeessa tutkitaan pakkaskonsentraatiota korkealaatuisten luonnontuotteiden valmistamiseksi. Pakkaskonsentraatio perustuu veden luonnolliseen kykyyn kiteytyä puhtaaksi jääksi vesiliuosta jäädytettäessä. Kun jää poistetaan, muut ainesosat - kuten aromiaineet ja bioaktiiviset terveysvaikutteiset yhdisteet - jäävät muuttumattomina väkevöityneeseen liuokseen.
Pihasta parempaa pöytään
Yhä useampaa kuluttajaa kiinnostaa ruoan alkuperä. Myös kiinnostus itse tuotettuun ruokaan on kasvamassa.
Polku luonnontuotekehittäjäksi
Polku luonnontuotekehittäjäksi -hanke toteutetaan valtakunnallisena luonnontuotealan opetuksen kehittämiseksi ja alan yhteistyön lisäämiseksi.
Puolukan arvoaineet jalostettuina maailmanmarkkinoille (PULU)
Puolukan arvoaineet jalostettuina maailmanmarkkinoille (PULU) -hankkeessa viimeistellään puolukan fenolisten yhdisteiden rikastuksen kehitystyö. Tavoitteena on rikasteen kaupallistaminen ja markkinointi lisäravinne- tai elintarviketeollisuuden käyttöön.
Pure Power – the waves of the wild food
Hankkeen tavoitteena on lisätä Vaara-Karjalan alueella villiruokaan liittyvää osaamista erilaisten koulutusten kautta. Hankkeen aikana järjestetään myös Villiruokafestarit Ilomantsissa 18.8.2018 sekä valmistellaan mahdollinen kansainvälinen hanke ko. teemaan liittyen.
Puusta ruokaa
Esiselvitysluonteisen hankkeen aikana tarkastellaan metsästä saatavien luonnontuotteiden mahdollisuuksia elintarviketeollisuudessa Kuusiokuntien alueella.
Ruokaa luonnosta -toimialaselvityshanke
Ruokaa luonnosta -selvityshankkeessa tehdään Uudellemaalle toimialaselvitys, jossa selvitetään yritysten, ravintoloiden ja ammattikeittiöiden villiruuan ja luonnontuotteiden tarvetta ja kysyntää. Hankkeessa selvitetään eri toimijoiden ja yhteistyökumppaneiden kiinnostusta ja sitoutumista lähteä rakentamaan koordinoitua villiruuan ja luonnontuotteiden ammattimaista keruuverkostoa.
Ruokaa luonnosta -yhteistyöhanke
Hankkeen tavoitteena rakentaa ammattimainen ja koordinoitu villiyrttien koulutus, keruu-, jalostus- ja jakeluverkosto Uudellemaalle kouluttamalla nuoria, tarjoamalla nuorille mahdollisuus lähteä luonnontuotealan 4H-yrittäjäksi pilotoimalla erilaisia villiyrttien toimitusketjuja.
Ruokeva – ruokaa kestävästi ja vastuullisesti
Ruokeva – ruokaa kestävästi ja vastuullisesti -hanke edistää lähi-, luomu- ja luonnonkeruutuotteiden ketjua pellolta pöytään. Hanke lisää alueen yhteistyötä, että tuottajat, jalostajat ja ammattikeittiöt ymmärtävät toistensa toimintaa paremmin.
Satakunta lautasella - Sikses parhaat maut
Satakunta lautasella − Sikses parhaat maut -hankkeen tavoitteena on nostaa satakuntalainen lähiruokaketju valtakunnan kärkeen uusien ilmastokestävien innovaatioiden sekä tuote- ja ruokaratkaisujen kehittäjänä.
Satoa ja laatua pölytyspalvelulla -hanke
Satoa ja laatua pölytyspalvelulla -hanke välittää tietoa pölyttäjistä, pölytyspalvelusta sekä lisää ihmisten tietoisuutta pölyttäjien tärkeydestä.
SieniHarvesteri – Elintarviketuotannon innovaatioita harvesterin kourasta – elintarviketuotannon yhdistäminen metsänhoidon toimenpiteisiin
Hankkeen tavoitteena on tuottaa valtakunnallisesti uusia avauksia ruoka- ja erikoissienien tuotantomenetelmien jalkauttamisessa metsäbiotalouteen, yhdistettynä koneelliseen puunkorjuuseen. Hankkeessa tuotetaan tietoa sienten viljelyn suunnitteluun ja kannattavuuteen sekä vaihtoehtoja juurikääväntorjuntaan tavoitteena metsä- luonnontuote- ja elintarvikesektorien liiketoiminnan kasvaminen.
SieVi - Sientenviljely biotalouden toimenpiteenä
Hankkeen tavoitteena on kehittää korkean markkina-arvon omaavien erikois- ja ruokasienten viljelymenetelmiä niiden suunnitelmallista ja laajamittaista tuotantoa varten sekä kehittää analysointimenetelmä tuotetun ja luonnonesiintymistä kerättyjen erikoissienten laadun ja turvallisuuden varmistamiseksi.
Sincere - Innovatiiviset mekanismit ekosysteemipalvelujen tuottamiseksi
Hankkeen tavoitteena on kehittää ja kokeilla innovatiivisia toimintamalleja metsänomistajille maisema- ja muiden metsäekosysteemipalveluiden tuottamiseksi Kuusamossa ja kokeilla kyseisten palveluiden rahoittamista vapaaehtoisilla maksuilla matkailijoilta ja muilta tahoilta.
StarTree: Multipurpose trees and non-wood forest products: a challenge and opportunity
Euroopan Unionin rahoittama kansainvälinen luonnontuotealan hanke joka kattaa koko luonnontuotelalan arvoketjun sekä alaan liittyvät innovaatiot ja instituutiot. Tavoitteena on löytää keinoja vahvistaa ja monipuolistaa maaseudun elinvoimaisuutta luonnontuotteiden hyödyntämisen kautta.
Suobiomassojen käyttömahdollisuudet hyvinvointituotteissa ja -palveluissa sekä elintarvikkeissa
Hankkeen päätavoitteena on selvittää Ranuan kunnan soiden potentiaali ja uudet mahdollisuudet suobiomassan (turpeet, sammal, kasvit) kestävälle ja monipuoliselle käytölle. Hankkeella halutaan edistää uuden TKI-toiminnan kehittymistä soiden ympärille ja sitä kautta saada Ranualle lisää uusia yrityksiä ja työpaikkoja.
Suokasveista uusia elinkeinomahdollisuuksia (SUOKAS)
Hankkeen tavoitteena on aktivoida toimijoita soiden uusiutuvan kenttäkerroskasvillisuuden hyödyntämiseen luonnontuotteina ja monipuolistaa keruutuotteiden kaupallista valikoimaa. Suokasvit toimivat hankkeen kärkenä, minkä ohella edistetään myös muiden luonnontuotteiden keruutoimintaa, jatkojalostusta ja markkinointia yhteistyössä muiden luonnontuotealan toimijoiden kanssa.
Superhyvä - uusilla avauksilla menestykseen
SUPERHYVÄ-hanke auttaa elintarvikealan ja hyvinvointialan yrityksiä kehittämään hyvinvointituotteisiin liittyvää osaamista. Hankkeen pääkohderyhmänä ovat maaseudulla sijaitsevat pienet yritykset, joille voidaan tarjota myös yrityskohtaista kehitystyötä.
Tie luonnontuotealan liiketoimintaan
Hankkeella selvitetään ja suunnitellaan luonnontuote- ja elintarvikealan yrittäjille suunnattu monivuotinen kehittämisohjelma.
Tulevaisuus luonnonantimissa
Hankkeella edistetään luonnontuotteiden tuntemusta ja käyttöä sekä tehdä näitä elinkeinoja konkreettisella tavalla tutuksi. Tavoitteena on saada nuoret jälleen kiinnostumaan luonnontuotteista.
Tulevaisuutta luonnontuotteista -Villiyrtit ja sienet
Hankkeen tavoitteena on lisätä luonnontuotteiden (villiyrtit ja sienet) saatavuutta kaupalliseen tuotantoon osaamista lisäämällä. Hankkeen toimenpiteenä järjestetään luonnontuotteista (villiyrtit ja sienet) keruuvalmennuksia yrittäjien tarpeisiin perustuen.
Täsmätietoa Lapin luonnontuotteista maakunnalle (LUTUNEN)
Hankkeessa tuotetaan luonnontuotteita koskevaa tietoa elinkeinojen, koulutuksen, tutkimuksen sekä kansalaisjärjestöjen käyttöön.
Töitä luonnosta -yhteistyöhanke
Töitä luonnosta -yhteistyöhankkeessa rakennetaan ammattimainen luonnontuotteiden koulutus-, keruu-, jalostus– ja jakeluverkosto Kaakkois-Suomeen. Hankkeen tavoitteena on luonnontuotealan tuotannollinen ja ammattimainen kehittäminen.
UMBR-ELLA Universal Model Boosting Resilience - Entrepreneurial Learning Lab Abroad
UMBR-ELLA-hanke tarjoaa mikro- ja pk-yrityksille Pohjois-Pohjanmaalla kansainvälisen liiketoiminnan edellyttämiä valmiuksia. Hankkeen toimenpiteet: suunnittelu- ja kehittämistyöpajat, kansainväliset messumatkat ja verkostoituminen.
Uusia tuotteita metsästä
Uusia tuotteita metsästä tuottaa tietoa puun ja luonnontuotteiden rinnakkaisesta tuotannosta. Kehitteillä oleva Metsämittari-nettisovellus ilmaisee metsien käsittelyn vaikutukset puuntuotannon lisäksi myös metsien muihin hyötyihin, kuten monimuotoisuuteen, marjasatoihin ja hiilitaseisiin.
Valoisten kesäöiden ja keskiyönauringon kasvattamaa Sinulle - liiketoimintamallin konseptointi
Hankkeessa kartoitetaan Tunturi-Lapin lähiruoka- ja luonnontuotetuottajat ja paikalliset ostajat ja olemassa oleva potentiaali sekä selvitetään millaisilla edellytyksillä Tunturi-Lapin alueelle ja erityisesti Kolariin voidaan perustaa teolliseen tuotantoon tähtäävä luonnontuote- ja lähiruokalaitos koekeittiöineen. Hankkeessa on vahva liiketoiminnallinen ja kestävän tuotannon näkökulma.
Verkostoista voimaa alueellisille metsä- ja luontopalveluyrityksille - MeLua metsään!
Hankkeen tavoitteena on metsä- ja luontopalveluyrittäjyyden edistäminen kehittämällä yrittäjien osaamista, sekä hakemalla kasvun mahdollisuuksia.
Vertaisohjaajia Karjalan Kylille
Hankkeen tarkoituksena oli kouluttaa maaseudun vapaaehtoistoimijoita kyläkehittämisen, asuinympäristön pienrakentamisen sekä luonnontuotteiden keruun ja omavaraisviljelyn vertaisohjaajiksi. Perusvalmiuksien hankkimisen jälkeen vertaisohjaajat pääsivät soveltamaan oppejaan käytännön toimintaan niin Suomessa kuin Venäjällä.
Vesakon hyödynnettävyys arvokkaiden uuteaineiden lähteenä (PAJU)
Hankkeen tavoitteena on selvittää vesakkojen hyödyntämismahdollisuuksia arvokkaiden kemiallisten yhdisteiden raaka-aineena.
Vesirutto hyötykäyttöön – riesasta raaka-aineeksi (Elodea)
Elodea-hankkeen tavoitteena on löytää erilaisia vesiruton hyödyntämistapoja, joiden pohjalta voitaisiin muodostaa liiketoimintaa. Hankkeessa selvitetään Koillismaalla esiintyvän vesiruton kemiallista koostumusta, sen käyttömahdollisuuksia biokaasutuksessa, maanparannusaineena, kasvitautitorjunnassa sekä jatkojalosteena esimerkiksi rehuna, elintarvike- tai ravintolisäkäytössä tai kosmetiikkateollisuudessa.
Via Karelia - Vastuullista ruokamatkailua verkostoituen
Vastuullista ruokamatkailua ja paikallisen ruoan saatavuutta Itä-Lapissa, Kainuussa ja Koillismaalla kehitetään tiiviissä yhteistyössä kahden hankkeen voimin: Via Karelia – Vastuullista ruokamatkailua verkostoituen (MKN Itä-Suomi ja Naturpolis Oy) ja Vastuullisen ruokamatkailun kehittäminen Via Karelialla (Lapin AMK ja Lapin yliopisto). Hankkeiden päätavoitteena on vastuullinen, entistä tunnetumpi, yhtenäinen, vetovoimainen, omaperäinen, paikallistuotteista elämyksiä tarjoava Via Karelia –matkailutie.
Villiruoka valuutaksi
Hanke kouluttaa suupohjalaisia (Kauhajoen seutu) kauppasienten ja villivihannesten sekä -yrittien osaaviksi kerääjiksi sekä auttaa seudun yrityksiä löytämään liiketoimintamahdollisuuksia villiruokateeman sisältä.
Villiruuan saatavuuden kehittäminen Koillismaalla (AIKO)
Hankkeen yleisenä tavoitteena on vahvistaa Koillismaan paikallisen villiruuan alkutuotantoa ja raaka-aineen saatavuutta jalostajille, kauppiaille, ravintoloille ja kuluttajille. Villiruuan kysyntä ylittää tällä hetkellä tarjonnan, mutta epätasainen ja liian vähäinen raaka-aineen saanti muodostaa pullonkaulan tuotannon lisäämiselle ja alan kehitykselle.
Villiruuan uudet mahdollisuudet (VILMA)
Villiruuan uudet mahdollisuudet (Vilma) -hanke kartoittaa kasvumahdollisuuksia Koillismaan mikro- ja pk-elintarvikeyritysten tuotteille ja rakentaa arvoketjuja Koillismaalta kotimaan ja kansainvälisille markkinoille.
Voimametsistä viherkattoihin - Ekosysteemipalveluista ja ympäristöystävällisestä viherrakentamisesta lisäarvoa matkailuun
Hanke etsii uusia ympäristöjä lähiruoka-, matkailu-, hyvinvointi- ja viheralan palveluille sekä kehittää ja pilotoi niitä Levillä yhdessä yrittäjien kanssa.
WAX- Natural Wax of Arctic Berries as Our Treasure
Vuonna 2016 käynnistyneessä Interreg Nord rahoitteisessa hankkeessa kehitetään menetelmiä arktisten marjojen (puolukka ja metsämustikka) sisältämien luonnonvahojen talteenottamiseksi marjateollisuuden sivuvirroista, sekä kartoitetaan marjavahojen kaupallisia sovelluksia ja liiketaloudellista merkitystä.
Wild Food Savo
Wild Food Savo –hankkeen tavoitteena on luoda Pohjois-Savoon luonnontuotteiden kerääjien verkosto sekä lisätä luonnontuotteiden tunnettuutta matkailu- ja ravitsemisalan oppilaitosten keskuudessa.
Yhteistyöllä tulevaisuuteen - maaseutuyrittäjän selviytymispaketti
Ensisijaisena tavoitteena on auttaa maaseutuyrityksiä selviytymään koronan aiheuttamasta liiketoiminnan kriisistä tarjoamalla erityisesti rahoitukseen liittyvää neuvontaa. Toisena painopisteenä on maakunnallisen elintarvikealan koordinaation ja tiedotuksen kehittäminen.
Yrittäjyyttä luonnosta
Yrittäjyyttä luonnosta hankkeella vahvistetaan luonnontuotealan yrittäjyyttä ja tiedonvälitystä Kaakkois-Suomessa
Yrttituotannon kehittäminen Satakunnassa
Yrttituotannon kehittäminen Satakunnassa -hankkeen tavoitteena on koulutusten avulla lisätä yrttituotannon kulurakenteen tuntemusta sekä nostaa yrttien käsittelyosaamista ja edistää lisäarvotuotteiden hyödyntämistä yrtteihin liittyvässä liiketoiminnassa.

YHTEISTYÖSSÄ

 

MEIDÄT TAVOITAT › Juha / 040 5737 568 Toimisto / 050 3823 022 info@aitoluonto.fi