Uusia tuotteita metsästä

Hankkeen nimi
Uusia tuotteita metsästä

Hankkeen päätoteuttaja

Luonnonvarakeskus

 

Yhteyshenkilö ja sähköposti

Anne Tolvanen, anne.tolvanen(at)luke.fi, Virpi Alenius, virpi.alenius(at)luke.fi

 

Hankkeen muut toimijat

Lapin ammattikorkeakoulu, Itä-Suomen yliopisto, Oulun ammattikorkeakoulu, Metsäkeskus

 

Hankkeen kotisivu

Facebook @uusiatuotteitametsasta

 

Linkit

https://www.luke.fi/en/projects/uutu

Kuva Uusia tuotteita metsästä

Hankkeen kuvausteksti

Hanke edistää metsien kestävää ja monipuolista käyttöä ja sen tavoitteet ovat:

  1. Lisätä metsien ekosysteemipalveluiden monipuolista hyödyntämistä huomioimalla yhteiskunnan, yksityismetsänomistajan ja luonnontuoteyrittäjien tarpeet.
  2. Tuottaa tietoa puun ja muiden ekosysteemipalveluiden, erityisesti luonnontuotteiden rinnakkaisesta tuotannosta.
  3. Kehittää valittujen ekosysteemipalveluiden monipuolisen tuotannon tueksi Metsämittari -työkalu, joka osoittaa ekosysteemipalveluissa tapahtuvia muutoksia metsien käytön seurauksena.
  4. Kehittää, pilotoida ja ohjeistaa luonnontuotteet huomioivaa metsäsuunnittelua yksityismetsissä.
  5. Kehittää luonnontuotteiden tuottamisen kannattavuus- ja vaihtoehtokustannuslaskentaa.

Hanke koostuu viidestä työpaketista:

Työpaketti 1. Aluetason ennustemallit ja laskelmat valituille ekosysteemipalveluille

Työpaketti 2. Metsämittari -nettisovelluksen kehitystyö

Työpaketti 3. Luonnontuotteet huomioiva tilakohtainen metsäsuunnittelu

Työpaketti 4. Luonnontuotteiden inventointi-, seuranta- ja laskentamenetelmien kehittäminen

Työpaketti 5. Osallistaminen ja tiedonvälitys

 

Hanke tukee lyhyellä aikavälillä alueellisten metsäohjelmien toteutusta ja yksittäisen metsänomistajan päätöksen tekoa. Pitkällä aikavälillä hanke toimii kestävän biotalouden ja aluekehityksen apuvälineenä, joka pystyy huomioimaan metsiin kohdistuvia, ajan myötä muuttuvia tarpeita ja painopisteitä. Hankkeen hyödyt konkretisoituvat sekä alueellisella että yksityismetsänomistajan tasolla. Metsämittari auttaa päätöksentekijöitä ja sidosryhmiä pohdittaessa, mitä hyötyjä metsästä halutaan ja millä käytännön toimilla nämä tuotetaan. Metsämittari tarjoaa metsäalan toimijoille mahdollisuuden tarkastella samanaikaisesti erilaisten metsänkäyttöskenaarioiden vaikutuksia puuntuotantoon ja muihin ekosysteemipalveluihin. Metsäsuunnittelijoiden ja metsänomistajien osaaminen paranee koskien luonnontuotteiden huomioimista metsäsuunnittelussa. Pilottitiloilla tehdyt laskelmat antavat alustavaa tietoa luonnontuotteiden tuottamisen kannattavuudesta yksityismetsissä ja tukevat metsänhoidon monipuolistumisen myötä luonnontuotealaa.

 

Hankkeen päätoteuttaja on Luonnonvarakeskus (Luke). Osatoteuttajat ovat Lapin ammattikorkeakoulu, Suomen Metsäkeskus (Pohjoinen palvelualue), Oulun ammattikorkeakoulu ja Itä-Suomen yliopisto. Rahoittaja: EAKR Lappi, EAKR Pohjois-Pohjanmaa. Rahoittava viranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Hanke toimii 1.7.2016-30.6.2019 välisenä aikana.

 

Hankkeen toteutusalue/-alueet
Lappi Pohjois-Pohjanmaa

Rahoittaja(t) ja rahoitusohjelma
EAKRMuu rahoitus

Kustannusarvio (euroa)
696516 €

Hankkeen alkamisvuosi
2016

Hankkeen päättymisvuosi
2019

YHTEISTYÖSSÄ

 

MEIDÄT TAVOITAT › Juha / 040 5737 568 Toimisto / 050 3823 022 info@aitoluonto.fi